Skip to main content

LICENCE

Univerzita Karlova

se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO 00216208 (dále jen „UK“)

zastoupená Charles University Innovations Prague A.S., IČO 07236239 (dále jen „CUIP“)

na základě příkazní smlouvy ze dne 3. 8. 2020

sjednaná v souladu s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Předmět smlouvy

 1. Na základě této licence UK

opravňuje

Název firmy nebo organizace

, se sídlem

Sídlo firmy (dle OR)

, IČO nebo Rodné číslo:

IČO (pouze číslice), nebo RČ

DIČ:

DIČ (ve formátu CZnnnnnnnnnn)

, kontaktní email:

email pro zaslání smlouvy a korespondenci

a telefon:

telefon včetně předčíslí +420

číslo bankovního účtu

datová schránka

šestiznakový identifikátor nebo ponechte prázdné

(dále jen „nabyvatel“) k využití, a to i komerčnímu, webové aplikace vč. programového interface (API) a nebo uživatelského interaktivního interface v doméně https://lindat.mff.cuni.cz/ nebo https://lindat.cz/ ze seznamu služeb, který je k dispozici na https://lindat.mff.cuni.cz/en/services (dále jen „služba“), jakožto elektronicky poskytovaného předmětu ochrany dle zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon ve znění pozdější předpisů za dále uvedených podmínek. Služba bude využívána výhradně z toho seznamu IP adres:

jednotlivé adresy oddělte mezerou
 1. UK touto licencí poskytuje přístup ke službě bez jakýchkoli záruk kvality, rychlosti, dostupnosti a nebo doby trvání poskytování služby s tím, že UK neručí za žádné škody, které využitím služby vznikly nabyvateli. Technická pomoc je k dispozici na emailu lindat-help@ufal.mff.cuni.cz.
 2. UK si vymiňuje, že nabyvatel je povinen licenci využít. Pokud nabyvatel licenci nevyužije nejpozději do jednoho roku ode dne jejího poskytnutí, licence bez dalšího zaniká.
 3. UK poskytuje licenci jako nevýhradní a úplatnou na dobu určitou s dobou trvání 1 rok ode dne platnosti této licence.

Finanční podmínky

 1. Zpracovanou jednotkou se rozumí 1 znak textu dle Unicode Normalization Form C (NFC). Textem se rozumí ta část vstupu, na které probíhá jazykové zpracování, tj. bez administrativních informací volání API i bez formátování.
 2. Za zpracované jednotky náleží UK od nabyvatele licenční poplatek s rozlišením jednoho byte (8 bitů) plně specifikovaného požadavku na API vč. administrativní informace (bez ohledu na to, zda jsou vstupní data zadána pomocí programového interface nebo uživatelského interaktivního interface), jakožto jednotky využití licence na přístup ke službě, a to následovně:
  1. do 300 000 jednotek za měsíc – 0,- Kč;
  2. 300 000 až 3 000 000 jednotek za měsíc – 300 Kč + 5 Kč za každých započatých 5 000 jednotek nad 300 000;
  3. přes 3 000 000 jednotek za měsíc – 3 000 Kč + 25 Kč za každých započatých 50 000 jednotek nad 3 000 000.
 3. Účtovacím obdobím je minimálně jeden kalendářní měsíc s tím, že CUIP vystaví a zašle nabyvateli fakturu – daňový doklad se splatností 15 dnů, přičemž k částkám v této licenci uvedeným bude připočtena daň z přidané hodnoty, pokud tak stanoví právní předpisy.

Závěrečná ustanovení

 1. Podmínky licence zde neuvedené se řídí „Podmínkami užívání“ dostupnými na internetových stránkách https://lindat.mff.cuni.cz/cs/podminky-pouzivani s tím, že v případě nesouladu této licence s „Podmínkami užívání“ se uplatní podmínky této licence.
 2. UK je oprávněna tuto licenci kdykoli písemně vypovědět, a to s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

V Praze dne

Za nabyvatele:

Jméno(a) jednatele(ů) nebo stat. zástupce(ů)

Po odeslání formuláře (tlačítko "Odeslat") obdržíte na Vámi uvedený email PDF smlouvy k podpisu a pokyny k dalšímu postupu.